El responsable del tractament de les seves dades personals és NET SUPPORT, S.L. amb domicili a Barcelona, Consell del Cent, 106-108, 1º 2ª i CIF B-63385488.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic comercial@netsupport.es indicant a l’assumpte “Política de Privacitat”.

El tractament de les seves dades personals es farà amb la finalitat de poder gestionar les relacions com a client o proveïdor de la empresa responsable del tractament i són necessaris per a la execució de la relació contractual.

La falta de comunicació de les dades personals en aquest cas impossibilita el desenvolupament de la relació contractual amb el responsable del tractament.

També es podran utilitzar les dades per a poder informar-li dels nostres serveis i promocions mitjançant comunicacions futures i enviament de newsletters. En aquest cas, el tractament de les dades es fa en base al consentiment prestat i que han estat facilitats per l’interessat mitjançant la complementació dels formularis establerts a tal efecte.

Les seves dades personals seran tractats conforme als principis continguts en el vigent Reglamento General de Protección de Datos i pel temps que durin les relacions comercials amb el responsable del tractament o es mantingui el consentiment de l’interessat.

Si no existeix relació contractual, el consentiment per al tractament de les dades podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça: comercial@netsupport.es

L’interessat pot exercitar, a través de la mateixa adreça de correu electrònic, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició i el dret a la portabilitat dels mateixos.

El dret d’accés és el dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en aquest cas, accedir a ells.

El dret de rectificació és el dret a obtenir la rectificació d’aquelles dades personals si son inexactes o a completar els incomplets.

El dret de supressió és el dret a obtenir la eliminació de les seves dades personals essent procedents les excepcions legals establertes al Reglamento General de Protección de Datos.

El dret a la limitació del tractament és el dret a sol·licitar que el tractament de les seves dades personals es limiti a la formulació, l’exercici o defensa de reclamacions o per a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic en els següents supòsits:

  1. Si impugna la exactitud de les seves dades personals, pel temps necessari per a verificar la exactitud dels mateixos;
  2. Si el tractament es il·lícit i l’interessat sol·licita aquesta limitació en el seu ús en lloc de la seva supressió;
  3. Si el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament però l’interessat els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
  4. Si l’interessat s’ha oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

El dret a la portabilitat comprèn el dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament estigui basat en el consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats.

El dret d’oposició és el dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades.

L’interessat té també dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat, inclosa la elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’ afecti significativament de manera similar, excepte si aquest tractament és necessari per a la celebració o execució d’un contracte amb el responsable, es trobi legalment autoritzat o existeixi consentiment exprés de l’interessat.

Si es produís una violació de seguretat de les dades personals que impliqués un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques es comunicarà a l’interessat sense dilació la existència d’aquesta violació de seguretat, excepte que s’hagin adoptat mesures de seguretat tècniques i organitzatives i aquestes s’hagin aplicat –com ara el xifrat de dades-, s’hagin adoptat mesures ulteriors que garanteixin que ja no existeix probabilitat de que es concreti l’alt risc per l’interessat o suposi un esforç desproporcionat.

Les dades de l’interessat no seran objecte de transferència internacional de dades.

Les seves dades seran cedides únicament pels fins imprescindibles per a la execució de la relació contractual que s’hagi subscrit amb NET SUPPORT como pot ser la execució de les llicències i garanties d’office, copies de seguretat i enviament de material als següents proveïdors: Microsoft Ibérica, Ingram Micro, GTI Software y Networking, Panda Security y Veeam Software.

L’usuari té dret a presentar un reclamació davant l’autoritat de control espanyola, l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a Madrid, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.